">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Stanovy

 

Stanovy Spolku včelárov Západného Slovenska

 

 Čl.1.
Názov občianskeho združenia

 

Názov občianskeho združenia je:

Spolok včelárov Západného Slovenska

 

Čl.2.
Sídlo občianskeho združenia

 

Sídlom občianskeho združenia  Spolok včelárov Západného Slovenska je

: obec Bratislava 49, 841 07, ulica Na Vyhliadke , č. 9, Mestská časť : Bratislava – Devínska Nová Ves

 

Čl.3.
Cieľ a činnosť občianskeho združenia

 

Cieľom občianskeho združenia Spolku včelárov Západného Slovenska

 (ďalej SVZS )  vytvárať a zaisťovať podmienky a predpoklady  pre všestranný rozvoj včelárstva a členov je:

 

3.1. združovať s celoslovenskou pôsobnosťou fyzické a právnické osoby ako chovateľov včiel, včelárskych odborníkov, priaznivcov a záujemcov o včelárstvo, na princípoch dobrovoľnosti, autonómie,  demokracie a včelárskej etiky.

3.2. dosiahnuť pozitívne zmeny cielenou prácou s včelárskou i nevčelárskou mládežou, vo vekovej štruktúre chovateľov  včiel.

3.3.  Propagovať vzťah a lásku k prírode, význam včelárstva  pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, ekológiu a celú spoločnosť.

 Viesť svojich členov k zachovaniu biodiverzity krajiny a ochrany životného prostredia v okolí  ich  pôsobnosti.

3.4. Dbať o rast  odbornej a spoločenskej úrovne svojich členov, rôznou  vzdelávacou aktivitou (organizovať prednášky, semináre a pod.)  a informovať o najnovších poznatkoch v oblasti včelárenia.

3.5. Vytvárať vhodné podmienky pre začínajúcich včelárov, napr  poradenskou činnosťou, zabezpečovaním vhodného včelieho genetického materiálu a pod.

 3.6. Vytvárať podmienky pre zvyšovanie počtu včelstiev u jednotlivých  chovateľov včiel a podporovať rentabilitu chovu včiel.

3.7. Presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy a potreby členov SVZS pri jednaniach s Legislatívnymi a Výkonnými orgánmi štátu –  Slovenskej republiky.

 

Čl.4.

Vznik členstva v SVZS

 

4. 1. Členom SVZS môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, chovateľ včiel, či záujemca o včelársku problematiku.   
        Členom môže byť aj právnická osoba  prostredníctvom svojho štatutára.

4. 2. Členstvo v SVZS vzniká prijatím člena Regionálnym spolkom SVZS:    
        na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v SVZS  a zaplatením členského príspevku.

 

Čl.5

Zánik členstva v SVZS

 

 5.-  Členstvo zaniká:
5.1 - vystúpením (dňom oznámenia člena o vystúpení písomnou formou Regionálnemu

            spolku SVZS (ďalej R SVZS)

5.2.- úmrtím člena, resp. dňom zániku právnickej osoby

5.3 - nezaplatením členského (do 31.4. nasledujúceho  roka)

5.4 - vylúčením (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení),

5.5 - ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,

5.6 - ak sa člen dopustí závažných porušeniach Stanov SVZS a včelárskej etiky

5.7 - Vylúčiť člena môže aj dočasne výbor R SVZS  a  o jeho vylúčení rozhoduje Valné             zhromaždenie R SVZS

5.8 - zánikom združenia

 

Čl.6.
Zánik SVZS

 

6. - Zánik združenia:

  1. - O zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným    rozpustením rozhoduje najvyšší orgán Zbor predsedov SVZS, 2/3 väčšinou.
  2.  Zbor predsedov SVZS menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
  3. - Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
  4. - Združene zaniká dňom výmazu z registra.
  5. - Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

 

Čl.7.
Práva členov

 

  1. - Člen má právo:

7.1 - podieľať sa na činnosti SVZS

7.2 -  voliť a byť volený do orgánov SVZS

7.3-  byť informovaný o všetkých aktivitách SVZS a zúčastňovať sa  na nich tvorivou          prácou

7.4 -  podávať návrhy, námety na zlepšenie činnosti a organizačnej práce SVZS

7.5 - zúčastňovať sa na odborných, prípadne i iných vzdelávacích aktivitách  členov SVZS

7.6 - byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach Zboru predsedov SVZS

 

Čl.8.
Povinnosti členov

 

8 - Povinnosti člena sú:

8.1-  dodržiavať Stanovy SVZS  a iné záväzne predpisy a pokyny  príslušných orgánov

8.2 - pomáhať pri plnení cieľov SVZS a aktívne sa podieľať na jeho práci podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností

8.3 - pomáhať členom  Zboru predsedov SVZS a členom výboru R SVZS

8.4 - dodržiavať princípy včelárskej etiky

8.5 -  pomáhať pri získavaní nových členov

8.6 - platiť schválené členské a iné príspevky

8.7 - plniť úlohy plynúce z funkcie, pre ktorú bol prípadne zvolený, alebo na ktorú sa      dobrovoľne podujal

8.8 - dodržiavať príslušné záväzné technické a hygienické normy, spojené  s výkonom    včelárskej činnosti.

 

Čl.9.
Orgány združenia

 

9.1 - Orgány SVZS :

9.11. Zbor predsedov SVZS  - je najvyšším orgánom SVZS 

9.12. Predseda SVZS – je štatutárny orgán SVZS

9.13. Kontrolór – kontrolný orgán

 

9.2 – Spôsob ustanovenia a právomoci orgánov SVZS

9.21 – Zbor predsedov – najvyšší orgán SVZS je tvorený z predsedov regionálnych spolkov.

9.22 – Zbor predsedov schvaľuje stanovy a ich zmeny

9.23 – Zbor predsedov ustanovuje orgány SVZS

9.24 – Riadi činnosť SVZS navonok a koordinuje činnosti Regionálnych spolkov

9.25 – Rozhoduje o ustanovení a o zrušení Regionálnych spolkov a o zániku SVZS

9.26 – Podľa potreby môže zvolať konferenciu SVZS, ktorú tvoria členovia výborov R SVZS   a hostia.

 

9.3 – Predseda SVZS

9.31 – Je štatutárnym orgánom občianskeho združenia SVZS

9.32 – Riadi činnosť SVZS medzi zasadnutiami Zboru predsedov

9.33 – Zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Zboru predsedov

 

9.4 – Kontrolór

9.41 – Kontroluje hospodárenie SVZS, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Okrem kontroly činnosti Zboru predsedov, môže kontrolovať aj Regionálne spolky

9.42 – Kontrolóra volia predsedovia Revíznych komisií Regionálnych spolkov.

 

9.5 – Regionálne spolky sú organizačné jednotky SVZS

9.51 – V súčasnosti má SVZS nasledovné Regionálne spolky:

            Regionálny spolok BRATISLAVA,  Na Vyhliadke 9, 841 07 Bratislava 49,

            Regionálny spolok MALÉ LEVÁRE, Holičská 13, 851 05 Bratislava,

            Regionálny spolok ŠPAČINCE,  Kaštieľska 31, 919 51 Špačince

9.52 – Majú samostatnú právnu subjektivitu

9.53 – Najvyšším orgánom Regionálneho spolku je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria jeho        členovia. Volí  svoj výbor, predsedu, Revíznu komisiu a schvaľuje plán činnosti,          členský príspevok  a rozpočet.

9.54 – Predseda R SVZS riadi a zastupuje Regionálny spolok navonok.

9.55 – Revíznu komisiu Regionálneho spolku volí Valné zhromaždenie. Komisia si zo svojho     stredu volí predsedu Revíznej komisie.

9.56 – Revízna komisia kontroluje hospodárenie Regionálneho spolku,  dodržiavanie stanov      a vnútorných             predpisov.

 

Čl.10

Zásady hospodárenia

 

10.1  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

10.2  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má),

10.3  Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

10.4  Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

Čl.11

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

  Stanovy  Spolku včelárov Západného Slovenska nadobúdajú  platnosť dňom registrácie Spolku včelárov Západného Slovenska  na Ministerstve vnútra SR .

 

 

  V Bratislave dňa  14.4.2011

 

 

...........................................................

Ing. Richard Ružovič                       

Predseda prípravného výboru OZ SVZS

TOPlist